Cartrefi o Bren Lleol
/ Gwybodaeth am y Prosiect

Gwybodaeth am y Prosiect

Mae gan Gymru’r potensial i ddod yn genedl o goedwigoedd gwerth uchel.  Gallai creu cartrefi newydd fforddiadwy, uchel eu perfformiad o gadwyni cyflenwi coed yng Nghymru helpu i ddatrys yr argyfwng tai, creu mwy o swyddi a gwell swyddi yn nes gartref, gwella gwydnwch cymunedau a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Lansiwyd y prosiect er mwyn edrych ar amrediad o ddewisiadau ar gyfer newid drwy gadwyn gyflenwi ar gyfer adeiladu â choed o’r goedwig i’r cartref.  Ei nod oedd gwella’r achos busnes ar gyfer adeiladu â choed mewn ffordd sy’n mwyhau gwerth economaidd, gwerth amgylcheddol a gwerth cymdeithasol i Gymru.  Er mwyn cyflawni hyn, roedd yn manteisio ar gydweithrediad unigryw Cymru gyfan rhwng darparwyr tai fforddiadwy a’r sector diwydiannau coedwigoedd yng Nghymru.

Hyd: Ebrill 2018 – Rhagfyr 2020

Tîm y Prosiect

Rheoli’r Prosiect, enghreifftiau o brosiectau, atebion adeiladu carbon sero, rhaglen hyfforddiant, digwyddiadau a chyfathrebu (pecynnau gwaith 1, 2, 6, 7).

Robin Aldridge, Dainis Dauksta, Martin Davies, Eilidh Forster, David Hedges, Christiane Lellig, Ceri Loxton, James Moxey, Gary Newman, Francesco Zaccaro

Cardiff Met Uni Logo

Mesur perfformiad yr adeilad – datblygu’r achos busnes ar gyfer adeiladwaith o bren.

Carolyn Hayles, George Karani, John Littlewood, Diana Waldron, Tony Whyman

Logo for BM TRADA in 2 shades of blue with strapline under neath "Proud to be part of element"

Gweithgynhyrchu pren – gwella perfformiad tai o bren sy’n cael eu gweithgynhyrchu oddi ar y safle.

Gavin Fidler, Robin Lancashire, Adam Moring, Lewis Taylor

Coedwigaeth a phren – datblygu’r achos busnes ar gyfer plannu a rheoli coed yng Nghymru. (work package 5).

Gareth Davies, Graham Hilton, Dylan Jones

Ymgynghorwyr annibynnol

Julie Godefroy, Julie Godefroy Sustainability; Susie Diamond, Inkling; Jane Anderson, ConstructionLCA; Katherine Adams, Simon Corbey, ASBP; Julian Brooks, Good Homes Alliance; Prof. Fionn Stevenson, Sheffield University; Rajat Gupta, Oxford Brookes University; Richard Jack, Luke Smith, Build Test Solutions; Zachary Gill, Soap Retrofit; Bruce Arnold, Ray Faulkner, iRed; Miles Thomas, Hazelvale; Robert Thomas, Hiraeth Architecture (formerly R+M Studios); Beth Williams, Build Collective; Kasper Maciej, Toby Cambray, Greengauge; Peter Wilson, Timber Design Initiatives.

Llywodraethiant a Chyllid

Darparwyd mewnbwn ac archwiliad yn chwarterol gan y Pwyllgor Llywio gyda chynrychiolwyr o Tai Cymunedol Cymru, CLlLC, Cyngor Sir Powys, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Allbynnau’r Prosiect

Cynhyrchwyd amrywiaeth gyfoethog o allbynnau gan y Prosiect Cartrefi a Dyfwyd Gartref.  Crynhoir y canfyddiadau a’r argymhellion allweddol yn yr ▸▸ adroddiad terfynol. Yn ychwanegol, datblygwyd offer a chanllawiau ymarferol ar gyfer datblygwyr tai cymdeithasol, penseiri a pheirianwyr, gweithgynhyrchwyr fframiau coed a phroseswyr coed, rheolwyr coedwigoedd a thirfeddianwyr. Gellir gweld rhestr lawn o allbynnau’r prosiect isod.

Wood Fibre Insulation – Specification Guidance

A building’s thermal performance is now as important an aspect of the building’s design and construction as its structure. Energy prices and climate change are often cited as the principal reasons for the increased energy and CO2 reduction standards required of our built environment. Less known is the fact that insulation can also play a major role in our health, safety, comfort and wellbeing.

Zero Carbon Homes—Zero Carbon Timber Solutions for Wales

What is the zero carbon timber housing solution for Wales? This document proposes a range of timber build solutions. Results are based on the analysis of an appropriate and future proofed definition for ‘zero carbon’, followed by design and calculation to develop...

5 Essential Strategies for an Emerging Forest Nation

Wales is not a forest nation. Wales is a sheep, beef and dairy nation. Wales is a steel nation. Like many nations, Wales is the economic country it is, not by political design but largely because of historical accident. And there has never been a better time or...

Wooden Windows-Specification guidance for timber windows

Windows provide an outlook on the world. They help set the tone and character for a building and the area in which it stands. Windows define natural lighting levels and thermal comfort essential for the wellbeing of residents. They offer sound protection and keep...

Building Performance Evaluation Guide

New homes often fail to meet low-energy targets, and to satisfy residents with fundamental issues such as ease of use, summer comfort and energy costs. There is little Building Performance Evaluation (BPE) happening routinely on projects to close the performance...

Carbon Storage Contract

The future building stock is the most effective and most immediate opportunity for carbon reduction and long-term carbon storage. By creating a new economic model for monetising the carbon reduction and storage capacity of the future building stock, the use and...