Cyfoeth Naturiol Cymru ydy’r corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru – mae’n cyflogi 1,900 o staff ledled Cymru, a’i gyllideb yn £180 miliwn. Fe’n ffurfiwyd ym mis Ebrill 2013, a bu i ni gymryd drosodd y mwyafrif o swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, yn ogystal â rhai swyddogaethau o eiddo Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni’n derbyn Llythyr Cylch Gwaith ar ddechrau pob blwyddyn ariannol. Mae hwn yn nodi beth y mae Llywodraeth Cymru am i ni ei gyflawni yn ystod y flwyddyn honno.

Natural Resources Wales is the largest Welsh Government Sponsored Body – employing 1,900 staff across Wales with a budget of £180 million. We were formed in April 2013, largely taking over the functions of the Countryside Council for Wales, Forestry Commission Wales and the Environment Agency in Wales, as well as certain Welsh Government functions.

We receive a Remit Letter at the start of each financial year setting out what the Welsh Government wants us to achieve during that year.

 

 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales