DATBLYGU CRONFA BREN WRTH GEFN I GYMRU – PROSIECT TAI ARLOESOL

Click to scroll to English version

Mae Woodknowledge Wales, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chymdeithasau Tai Cymru yn cydweithio i werthuso potensial creu Cronfa Bren Wrth Gefn i Gymru yn benodol ar gyfer adeiladu tai. Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu’n rhannol gan CNC, a bydd yn edrych mewn ffordd newydd, radical ar y modd yr ydym yn cael gafael ar bren ac yn ei ddefnyddio wrth adeiladu tai. Yn ôl Alan Hunt o CNC, sy’n Gynghorydd Datblygu Coedwigaeth a Phren: “Mae’r prosiect yn hyrwyddo’r defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol i gefnogi’r economi. Bydd yn datblygu sgiliau a dysg yn y gadwyn gyflenwi cynnyrch coed a phren. Nod yr ymchwil yw dwyn ynghyd berchnogion a rheolwyr coedwigoedd, busnesau prosesu a defnyddwyr cynnyrch coed a phren yn y pen draw yng Nghymru.”
Mae prosiect Cronfa Bren Wrth Gefn Cymru yn enghraifft arall eto o’r modd y mae’r sector tai cymdeithasol yn arwain y blaen o ran ffyrdd cynaliadwy o greu cartrefi i bobl yng Nghymru.

Y DIBEN

Bydd prosiect Cronfa Bren Wrth Gefn Cymru yn ymchwilio i ganfod sut y gallai darparwyr tai cymdeithasol ymyrryd yn y gadwyn gyflenwi pren cartref i sicrhau pren ar gyfer eu rhaglenni adeiladu o’r newydd ac ôl-osod. Yr uchelgais yw sicrhau bod yr ymyriad hwn yn addas ar gyfer anghenion y sector diwydiannau coedwig ac yn cael ei wneud mewn modd sy’n rhoi gwerth economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol.

Y PROSIECT

Byddwn yn cyflawni nodau’r prosiect trwy ymgymryd â rhaglen ymchwil (trwy gyfrwng ymchwil gynradd, cyfweliadau a gweithdai) i ganfod y cyfleoedd ar gyfer newid, er enghraifft trwy:

 • gyfuno’r galw trwy greu corff prynu pren
 • prynu neu brydlesu tir er mwyn creu coedwig arbennig a fyddai’n gronfa wrth gefn
 • prynu coedwigoedd a choetiroedd i ddarparu pren ar gyfer adeiladu a chyd-gynhyrchion
 • archwilio manylebau pren a chyfleoedd ar gyfer newid
 • gwell integreiddio ar draws y gadwyn gyflenwi
 • datblygu sgiliau a dysg
 • ychwanegu gwerth o brosesu lleol er mwyn creu pren saernïaeth ac adeiladu
 • gweithio gyda phroseswyr i gynyddu capasiti.

Wedi inni archwilio’r opsiynau hyn byddwn yn cynnal gwerthusiad i dynnu sylw at yr effeithiau a’r canlyniadau ar gyfer darparwyr tai cymdeithasol a rhanddeiliaid allweddol eraill.

YR UCHELGAIS

Dychmygwch Gymru fel cenedl goedwigaeth uchel ei gwerth. Cymru a chanddi ardal fawr o goedwigoedd, a honno’n ehangu, a llawer mwy o bobl â diddordeb economaidd mewn coed. Cymru a chanddi sector ddynamig ar gyfer prosesu a chynhyrchu pren, wedi’i hintegreiddio’n llawn â diwydiant tai pren datblygedig.

Looking across lake Vynwry, forest coming down to edge of lake and skyline

Byddai’r buddiannau’n aruthrol – amgylchedd adeiledig iach a fyddai’n perfformio ar lefel uchel, ymdrechion sylweddol i liniaru’r newid yn yr hinsawdd trwy gyfrwng tai di-garbon a mwy o goedwigaeth, cyflogaeth uchel ei gwerth (yn enwedig mewn ardaloedd gwledig) a budd economaidd yn sgil llai o ddibyniaeth ar fewnforio. Ymhlith y buddiannau amgylcheddol a fyddai’n deillio yn sgil hyn byddai gwell ansawdd aer, pridd a dŵr, llai o lifogydd a mwy o fioamrywiaeth.

Byddai’r buddiannau cymdeithasol eraill yn cynnwys cymunedau mwy cydlynus a fyddai’n elwa yn sgil y lliaws o fanteision y mae coed, coetiroedd a mentrau defnyddio pren lleol yn eu cynnig o ran lles.

PAM TAI CYMDEITHASOL?

Gyda’r ymyriadau cywir, credwn y gellid sicrhau’r trawsffurfiad i economi bren uchel ei gwerth o fewn cenhedlaeth. Mae Cymdeithasau Tai ac awdurdodau lleol, a hwythau’n gwneud defnydd sylweddol o bren adeiladu, mewn sefyllfa unigryw i beri newid radical i’r patrwm presennol o swmp isel a gwerth isel a chreu newid cadarnhaol a pharhaol.

Gallai darparwyr tai cymdeithasol elwa mewn nifer o ffyrdd yn sgil canlyniad y prosiect hwn, megis darparu cyfleoedd newydd ar gyfer buddsoddi, helpu i sicrhau cyflenwad pren i’r dyfodol ar gyfer eu rhaglenni adeiladu a thrwy ddarparu gwerth cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sylweddol.

Y CYD-DESTUN PRESENNOL/YR HER

 • Dim ond gorchudd o 14% o goedwigaeth sydd gan Gymru ar hyn o bryd (37% yw’r cyfartaledd yn Ewrop) ac mae ganddi dir sydd ar gael ar gyfer ehangu coedwigaeth. Mae gadael y Polisi Amaethyddol Cyffredin wedi gwthio coedwigaeth fel opsiwn amgen posibl ar gyfer defnydd tir i fyny’r agenda wleidyddol.
 • Y DU yw ail fewnforiwr pren mwyaf y byd (ar ôl China) ac nid yw hyn yn dda ar gyfer ein cydbwysedd masnach.
 • Mae disgwyl i’r galw byd-eang am bren dreblu dros y 30 mlynedd nesaf. O ble y daw’r coed hyn?
 • O blith yr holl bren â gwerth ychwanegol a ddefnyddir i adeiladu, dim ond 15% sy’n bren cartref.
 • Mae gan Gymru hinsawdd gwlyb a chynnes, sy’n ddelfrydol ar gyfer tyfu pren cylchdro byr sydd o ansawdd addas ar gyfer adeiladu.
 • Dim ond 30% o gartrefi newydd yng Nghymru sy’n defnyddio’r dull adeiladu â phren oddi ar y safle (83% yn yr Alban).
 • Mae arloesi technegol diweddar megis pren wedi’i drawslamineiddio a phren wedi’i addasu yn ymestyn yn radical yr hyn sy’n bosibl o ran defnyddio pren ar gyfer strwythur ac adeiladwaith adeilad.
 • Mae ehangu coedwigaeth a’r defnydd o bren wrth adeiladu yn gyfleoedd i liniaru newid yn yr hinsawdd a cheir rheolau y mae’r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) wedi cytuno arnynt i ganiatáu i roi cyfrif amdanynt yn erbyn ymrwymiadau newid yn yr hinsawdd o ran cyfrifyddu.
 • Mae ychydig dan hanner allyriadau carbon diwydiannol y byd yn deillio o gynhyrchu dur a sment. Mae’r lefelau presennol o ran defnydd o’r deunyddiau hyn yn anghydnaws â Chymru sy’n niwtral o ran carbon erbyn 2050.
 • Ceir sawl polisi gan Lywodraeth Cymru sy’n ceisio annog lliniaru newid yn yr hinsawdd a Thwf Gwyrdd. Mae’r targedau presennol ar gyfer ehangu coedwigaeth yn 2,000 hectar y flwyddyn ac nid yw’r targed yn cael ei gyrraedd ar hyn o bryd.

CYMRYD RHAN

Cost y prosiect yw £51,500, gyda 50% o’r arian hwn yn cael ei ddarparu gan CNC a’r gweddill yn dod ar ffurf nwyddau neu wasanaethau gan bartneriaid. Y partneriaid presennol yw  Woodknowledge Wales, Tai Wales & West, Coastal Housing, Bron Afon Housing, Tai Canolbarth Cymru, Tai Newydd, Cyngor Sir Powys, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a’r Ganolfan BioGyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor. Ein nod yw ehangu’r bartneriaeth hon.

Mae pob partner yn cyfrannu amser staff yn ystod y prosiect 16 mis o hyd. Rydym yn rhag-weld y bydd hyn gyfystyr â 5 diwrnod gan aelod o staff (ar lefel uwch/rheoli) wedi’u gwasgaru dros oes y prosiect. Os oes gennych ddiddordeb ac yr hoffech wybod mwy am y prosiect arloesol hwn, cysylltwch â James Moxey ar james.moxey@woodknowledgewales.co.uk.


DEVELOPING A TIMBER RESERVE FOR WALES – A GROUND-BREAKING HOUSING PROJECT

Woodknowledge Wales, Natural Resources Wales (NRW) and Welsh Housing Associations are collaborating to evaluate the potential for a dedicated Welsh Timber Reserve for house building. Part funded by NRW, this project will involve a radical new look at the way we access and use timber in house building. Alan Hunt, Forestry and Timber Development Advisor from NRW said: “The project promotes the sustainable use of natural resources to support the economy. It will develop skills and learning in the timber and wood products supply chain. The research aims to integrate forest owners and managers, processing businesses and end users of timber and wood products in Wales. It will focus on construction grade timber and the links to sustainable housing”.
The Welsh Timber Reserve project is yet another example of how the social housing sector is leading the way in sustainable approaches to creating homes for people in Wales.

THE PURPOSE

The Welsh Timber Reserve project will investigate how social housing providers might intervene in the home-grown timber supply chain to secure wood for their new build and retrofit programmes. The ambition is to ensure this intervention is appropriate to the needs of the forest industries sector and is undertaken in a way that delivers substantial economic, social and environmental value.

THE PROJECT

We will achieve the aims of the project by undertaking a research programme (through primary research, interviews and workshops) to identify the opportunities for change, for example through:

 • the consolidation of demand by creating a timber purchasing organisation
 • buying or leasing land to create a dedicated forest reserve
 • buying forestry and woodland to provide construction timber and co-products
 • exploring timber specifications and opportunities for change
 • improved integration across the supply chain
 • skills and learning development
 • adding value from local processing to achieve joinery and construction timber
 • working with processors to increase capacity

Once we have explored these options we will carry out an appraisal to highlight the impacts and outcomes for social housing providers and other key stakeholders.

THE ASPIRATION

Imagine Wales as a high-value forest nation. A Wales with a large and expanding forest area with many more people with an economic interest in trees. A Wales with a dynamic timber processing and manufacturing sector which is fully integrated with an advanced timber housing industry.

Looking across lake Vynwry, forest coming down to edge of lake and skyline

The benefits would be huge – a healthy and high-performance built environment, substantial climate change mitigation through zero carbon housing and expanded forestry, high value employment (particularly in rural areas) and an economic win through reduced import dependency. Spin-off environmental benefits would be improved air, soil and water quality, reduced flooding and increased biodiversity. Other social benefits would include more cohesive communities benefiting from the multiple well-being aspects of trees, woodland and local timber utilisation enterprises.

WHY SOCIAL HOUSING?

We believe that with the right interventions the transformation to a high value timber economy could be delivered within a generation. Housing Associations and local authorities, as major users of construction timber, are in a unique position to radically alter the current low-volume low-value paradigm to create lasting and positive change.

The outcome from this project could benefit social housing providers in multiple ways, by for example, providing new opportunities for investment, by helping to secure future timber supplies for their construction programmes and through the delivery of significant social, economic and environmental value.

THE CURRENT CONTEXT / THE CHALLENGE

 • Wales has only 14% forest cover (European average 37%) and has available land for forest expansion and withdrawal from the Common Agricultural Policy has pushed forestry as a viable alternative land use option up the political agenda.
 • The UK is the second largest importer of timber in the World (after China) which is not good for our balance of trade.
 • Global demand for timber is set to treble over the next 30 years. Where is this going to come from?
 • Of all the added-value timber used in construction only 15% is home-grown.
 • Wales has a wet and warm climate, ideal for growing short rotation construction grade timber.
 • Only 30% of new homes in Wales use offsite timber construction (83% in Scotland).
 • Recent technical innovations such as Cross Laminated Timber and modified wood is radically extending what’s possible in the use of timber for a building’s structure and fabric.
 • Expansion of forestry and the use of timber in construction are climate change mitigation opportunities and there are agreed Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rules to allow for their accounting against climate change commitments.
 • Just under one half of global industrial carbon emissions are due to steel and cement production. The current levels of use of these materials is incompatible with a carbon neutral Wales by 2050.
 • There are multiple Welsh Government policies that seek to encourage climate change mitigation and Green Growth. The current targets for forest expansion are 2,000 hectares per annum which is not currently being met.

GETTING INVOLVED

The project costs £51,500 with 50% of this being provided by NRW and the remainder coming from in-kind contributions from partners. The existing partners are Woodknowledge Wales, Wales & West Housing, Coastal Housing, Bron Afon Housing, Mid-Wales Housing, Newydd Housing, Powys County Council, Cardiff Met University and the Bio Composites Centre at Bangor University. We are looking to expand this partnership.

Each partner is contributing staff-time over the course of the 16-month project. We predict this is equivalent to 5 days of a member of staff (at a senior/managerial level) spread over the life of the project. If you are interested and would like to know more about this ground-breaking project, please contact James Moxey at james.moxey@woodknowledgewales.co.uk.

PROJECT PARTNERS

white background with lots of different company logos