Adolygiad o’r digwyddiad:
Diwrnod Dysgu yng Ngarwnant

Click to scroll to English version

Tuag at Gronfa Bren Wrth Gefn Cymru:
Tai cymdeithasol, arloesedd a newid radical yn y gadwyn gyflenwi coedwigaeth a phren

Slide with pine cone, name of project and logos of organisations involved

 

Digwyddiad Cronfa Bren Wrth Gefn Cymru

Ar 7 Rhagfyr 2018, daeth pobl o bob rhan o gadwyn gyflenwi pren Cymru at ei gilydd yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant CNC, Merthyr, i drafod cyfleoedd i sicrhau cyflenwad cyson o bren Cymru ar gyfer adeiladu. Woodknowledge Wales a drefnodd y digwyddiad mewn partneriaeth â chymdeithasau tai, prifysgolion ac awdurdodau lleol Cymru.
Nod y digwyddiad cyntaf hwn, y cyntaf ar gyfer prosiect Cronfa Bren Wrth Gefn Cymru a noddir gan CNC, oedd archwilio’r farchnad ar gyfer pren adeiladu Cymru.

Y Diwrnod

Trefnwyd y digwyddiad yn dair sesiwn:
Sesiwn 1 – gosod yr olygfa ar gyfer y diwrnod. Dechreuodd Gary Newman, Prif Swyddog Gweithredol Woodknowledge Wales y digwyddiad drwy osod y cyd-destun ar gyfer prosiect Cronfa Bren Wrth Gefn Cymru a’r diwrnod. Cyflwynodd James Moxey, Arweinydd y Prosiect, y cefndir y tu ôl i sefydlu prosiect pren wrth gefn Cymru, a thrafododd fanteision pren cyn lansio’r prosiect yn swyddogol. Esboniodd yr Athro John Healey o Brifysgol Bangor yr heriau yng Nghymru o ran gorchudd coed a chyfleoedd i blannu coed newydd. Rhoddodd Dainis Dauksta safbwynt hanesyddol o gynnydd a dirywiad coedwigaeth.

Group of people sat in semi circle

Sesiwn 2 – cyfrannodd siaradwyr o United Welsh, Coastal Housing, Grŵp Cynefin, Cyngor Sir Powys, Lync Cymru, Pobl a Cartrefi Cymru gipolwg amhrisiadwy i’w strategaethau datblygu tai. Roedden nhw wedi disgrifio eu dull o adeiladu yn ogystal â phrosiectau a ariennir o dan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn bwysig iawn – mae cymdeithasau tai Cymru yn chwarae rhan allweddol yn y farchnad am bren oherwydd eu statws amlwg fel penwyr. Mae’n rhaid deall y farchnad am bren os ydym ni am ailystyried y cyflenwad o bren Cymru. Ar ôl y cyflwyniadau hyn cafwyd trafodaeth panel a oedd yn rhoi cyfle unigryw i’r gynulleidfa holi’r cymdeithasau tai a oedd yn bresennol. Dangosodd y sesiwn hon fod awydd clir i ddefnyddio pren adeiladu Cymru pe bai’r gofynion hanfodol yn cael eu bodloni (e.e. cysondeb cyflenwad, cost ac ansawdd) ac felly roedd yn ei gwneud yn ddewis ymarferol.

Darren Hatton from Welsh Government giving a presentaion

Sesiwn 3 – cyflwynodd Darren Hatton o Raglen Tai Arloesol (RhTA) Llywodraeth Cymru adroddiad ar effaith y RhTA hyd yma ynghyd ag uchelgeisiau Llywodraeth Cymru am drydydd cam y RhTA. Pwysleisiodd fod arloesi yn ysgogi newid allweddol, rhoddodd drosolwg o brosiectau a ariennir trwy gamau 1 a 2 o RhTA a phwysleisiodd bwysigrwydd pren a choedwigaeth i economi Cymru lle mae Cymru:
‘…yn cael cyfle i arwain gweddill y DU drwy greu amgylchedd masnachol ar gyfer trawsnewid y sectorau coedwigaeth a phren ar sail galw.’
Trafodwyd syniadau drafft ar gyfer RhTA3 a phwysleisiwyd bod angen cymeradwyo’r rhain. Mae RhTA wedi bod yn gatalydd go iawn ar gyfer newid yn y sector tai a ddangoswyd gan y diddordeb sylweddol ymhlith aelodau’r gynulleidfa a oedd yn bresennol.

Y Camau Nesaf

Bydd y camau nesaf ar ôl y digwyddiad ar 7 Rhagfyr yn canolbwyntio ar dri maes gweithgaredd:

  • Archwilio cyfleoedd i gefnogi cymdeithasau tai Cymru a phartneriaid busnes eraill i ddatblygu prosiectau a fydd yn ysgogi arloesedd o ran cyflenwi pren adeiladu o goedwigoedd yng Nghymru.
  • Canfod ffeithiau trwy ymchwil gyda busnesau yn uwch i fyny’r gadwyn gan gynnwys cwmnïau fframiau pren, cynhyrchwyr pren a chwmnïau adeiladu.
  • Parhau i ymchwilio i faterion a dulliau o gaffael coedwigaeth a phren yng nghyd-destun newidiadau cenedlaethol a rhyngwladol yn y farchnad ar gyfer pren adeiladu.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Cronfa Bren Wrth Gefn Cymru cysylltwch â James.moxey@woodknowledgewales.co.uk


A DAY OF LEARNING. Event Review.

Towards a Welsh Timber Reserve: Social housing, innovation and radical change in the forestry and timber supply chain

Slide with pine cone, name of project and logos of organisations involved

On the 7th of December 2018 people from all across the Welsh timber supply chain met at the NRW Garwnant Visitor Centre, Merthyr, to discuss opportunities for securing a consistent supply of Welsh timber for construction. The event was organised by Woodknowledge Wales in partnership with Welsh housing associations, Universities and Local authorities.

The aim of this first event, the first for the NRW sponsored Welsh Timber Reserve project, was to explore the market for Welsh construction timber.

 The Day

The event was organised into three sessions:

Session 1 set the scene for the day. Gary Newman, CEO of Woodknowledge Wales kicked off the event and set the context for WTR project and the day. James Moxey, Project Lead, provided the backdrop for why the Welsh timber reserve project was established, discussed the benefits of timber and then officially launched the project. Professor John Healey of Bangor University explained the challenges in Wales in terms of forest cover and opportunities for new planting. Dainis Dauksta provided a historical perspective of the rise and decline of forestry.

 Group of people sat in semi circle

Session 2 saw speakers from United Welsh, Coastal Housing, Grwp Cynefin, Powys County Council, Lync Cymru, Pobl and Cartrefi Cymru provide invaluable insights into their housing development strategies. They described their approach to building as well as projects funded under Welsh Governments Innovative Housing Programme. This was very important – Welsh housing associations are key players in this market for timber due to their prominent status as specifiers. If we are to rethink the supply of Welsh timber then the market for that timber needs to be understood. These presentations were followed by a panel discussion providing a unique opportunity for the audience to question the housing associations present. The outcome of this session demonstrated that there was a clear appetite to use Welsh construction timber if essential requirements were met (e.g. consistency of supply, cost and quality) and therefore made it a viable option.

Darren Hatton from Welsh Government giving a presentaion

Session 3 saw Darren Hatton of Welsh Governments Innovative Housing Programme provide a report on the impact of the IHP so far and introduced Welsh Governments ambitions for the third stage of the IHP.  He emphasised innovation as a key driver of change, provided an overview of projects funded through stages 1 and 2 of IHP and emphasised the importance of timber and forestry to the Welsh economy where:

‘Wales has the opportunity to lead the rest of the UK by creating a commercial environment for the demand led transformation of the forestry and timber sectors.’

Draft ideas for IHP3 were discussed emphasising that these needed to be signed off. IHP has been a real catalyst for change within the housing sector and this was evidenced by the significant level of interest shown by audience members.

 

The Next Steps

The next steps following the event on the 7th of December will focus on three area of activity:

  • Exploring opportunities to support WHAs and other business partners to develop projects that will mobilise innovation in the supply of construction timber from Welsh forests.
  • Fact finding through research with businesses upstream including timber frame companies, timber manufacturers and construction firms.
  • Continue to research issues and approaches to forestry and timber acquisition in the context of national and international changes in the market for construction timber.

For further information about the Welsh Timber Reserve project please contact James.moxey@woodknowledgewales.co.uk

Project Partners

white background with lots of different company logos