Grŵp Cynefin takes lead by specifying Welsh timber for Welsh homes

Grŵp Cynefin housing association is showing leadership in the development of local supply chains by specifying indigenous timber for a new housing development.

Scroll down for English

Grŵp Cynefin yn dangos arweiniad yn y sector dai yng Nghymru trwy ddefnyddio coed o Gymru

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin yn dangos arweiniad yn y sector dai yng Nghymru wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol trwy sicrhau’r defnydd o bren o Gymru ar gyfer datblygiad tai newydd.

Mae’r darparwr tai cymdeithasol blaengar wedi comisiynu mai pren Cymreig gaiff ei ddefnyddio mewn cynllun o 24 o fflatiau sydd bellach yn cael eu hadeiladu yng nghanol tref Bwcle.

A bydd trigolion y fflatiau newydd hefyd yn elwa wrth weld gostyngiad sylweddol mewn costau ynni, diolch i gynllunio manwl Grŵp Cynefin trwy wneud y gorau o effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi.

Group of 6 people on a building site with timber frame and OSB.

Chwith i’r dde. Gary Newman (Woodknowledge Wales), Dafydd Lewis (Grwp Cynefin) Lesley Bassett (Cyngor Sir y Fflint), Owain Williams (Williams Homes), Hannah Blythyn AC (Ymwelodd y Gweinidog Amgylchedd), Dylan Roberts (Grwp Cynefin)

Ymwelodd y Gweinidog Amgylchedd, Hannah Blythyn AC â’r safle, sydd wedi ei leoli yn ei hetholaeth.

Wedi eu hadeiladu ar safle hen Ganolfan Feddygol Bwcle, bydd yr adeilad ffrâm bren deulawr gwerth £ 2.2m yn cynnwys 14 o fflatiau dwy loft a deg o fflatiau un llofft. Bydd y datblygiad, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, yn cynnwys paneli ffoto-foltig (PV) ar ran o’r to, gan helpu i leihau costau ar gyfer yr holl eiddo gaiff ei redeg ar drydan.

Daw’r pren o goed bytholwyrdd Sitka a geir o goedwigoedd o amgylch melin goed yn Pontnewydd ar Wy ger Llandrindod ym Mhowys. Mae’r fframiau’n cael eu cynhyrchu yn y Bala ac fe’u cyflenwir mewn llwythi bychain ar gyfer eu gosod ar y safle.
Gyda stoc gyfredol o 4,800 o eiddo ledled gogledd Cymru a gogledd Powys, mae gan Grŵp Cynefin gyfanswm o £25m o eiddo newydd ar y gweill – y nifer mwyaf erioed yn ei hanes.

Yn ôl Gweinidog Llywodraeth Cymrou dros yr Amgylchedd:

“Mae cynnyrch pren yn bwysig i’n heconomi a’n hôl troed carbon, felly rwyf bob amser yn falch o weld coed Cymru yn cael ei defnyddio mewn datblygiadau. Cyn hir, byddaf yn lansio ein Strategaeth Coetir newydd, ein gweledigaeth i’r 50 mlynedd nesaf ar gyfer rheolaeth weithredol a chynaliadwy ein coetiroedd yng Nghymru.”

Yn ôl Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin:

Building site showing timber frame structure being erected “Mae gan Gymru erwau ac erwau o goed. Rydym am wneud ein rhan i helpu’r sector coedwigaeth i dyfu, fel y gallai fod yn hyfyw i ffermwyr dyfu mwy o goed – a chreu swyddi gwledig. “Mae Grŵp Cynefin bob amser wedi bod yn gefnogol i ddefnyddio’r gadwyn gyflenwi leol ble bynnag rydym yn datblygu safle newydd. Enillodd Williams Homes y tendr i fod yn gontractwr, ac rydym yn falch bod Wrecsam Paving ymysg yr is-gontractwyr lleol yn y gwaith. “Budd arall o adeiladu ffrâm bren gan ddefnyddio modiwlau a gynhyrchir oddi ar y safle yw, yn wahanol i frics a mortar, does dim rhaid i’r gwaith adeiladu stopio pan fydd hi’n rhewi neu’n bwrw glaw neu eira’n drwm. Felly mae hefyd yn lleihau oedi ar ddatblygiadau.”

Dywedodd Rheolwr-Gyfarwyddwr Williams Homes, Owain Williams, fod ei gwmni yn cyflogi ar gyfartaledd, 30 o weithwyr ar y safle ar unrhyw adeg. Ychwanegodd:

“Rydym yn gwmni teuluol sy’n angerddol am adeiladu carbon isel. Rydyn ni’n hoffi gweithio gyda Grŵp Cynefin oherwydd ei fod yn landlord cymdeithasol cofrestredig blaengar. “

Mae Grŵp Cynefin yn aelod sylfaen o Woodknowledge Wales, (WKW), sy’n ceisio cynyddu’r galw am bren cynhenid, gan hybu cyflogaeth wledig ac annog ehangu coedwigoedd ar dir amaethyddol ymylol.

Dywedodd Prif Weithredwr WKW, Gary Newman:

“Mae 82 y cant o dai newydd yn yr Alban wedi eu seilio ar ffrâm bren. Yng Nghymru, 30 y cant yw’r ffigwr. “Gallwn gynyddu’r ffigwr adeiladu hwnnw yn sylweddol trwy ddefnyddio coed o Gymru, creu swyddi gwledig a fyddai hefyd yn arwain at gartrefi sydd â pherfformiad ynni uwch, sydd yn ei dro yn cefnogi uchelgais Cymru i ddod yn economi carbon niwtral. “Rwyf wrth fy modd bod Grŵp Cynefin yn dangos arweiniad trwy bennu pren Cymreig.”

Mae bwriad i’r datblygiad, sydd yn agos at leoliad siopa canol tref Bwcle ac gael ei gwblhau yng ngwanwyn 2019.
diwedd

Grŵp Cynefin takes lead by specifying Welsh timber for Welsh homes

Grŵp Cynefin housing association is showing leadership in the development of local supply chains by specifying indigenous timber for a new housing development.

The progressive social housing provider has specified Welsh timber for its scheme of 24 apartments now under construction in Buckley town centre. Residents will also benefit from a significant reduction in energy costs, thanks to a further Grŵp Cynefin specification to optimise energy-efficiency.

Group of 6 people on a building site with timber frame and OSB.

Left to Right. Gary Newman (Woodknowledge Wales), Dafydd Lewis (Grwp Cynefin) Lesley Bassett (Flintshire County Council), Owain Williams (Williams Homes), Hannah Blythyn AM (Minister for Housing and Regeneration), Dylan Roberts (Grwp Cynefin)

Environment Minister Hannah Blythyn AM visited the site, which is located in her constituency.

Built on the site of the former Buckley Medical Centre, the £2.2m two-storey timber-framed building will comprise 14 two- and ten one-bedroom apartments. Being developed in partnership with Flintshire County Council, one section of its roof will comprise photo-voltaic (PV) panels, helping minimise running costs for the all-electric properties.

The timber is from Sitka spruce tree sourced from forests around a sawmill in Newbridge, near Llandrindod Wells, mid-Wales. The frames are manufactured in Bala and delivered in small batches for assembly on site.

With a current stock of 4,800 properties across north Wales and north Powys, Grŵp Cynefin also now has a total of £25m of new properties in the pipeline – its biggest ever forward-order book.

Welsh Assembly Government Minister for Environment said:

“Wood products are important to our economy and our carbon footprint, so I’m always pleased to see the Welsh trees used in developments. “I will shortly be launching our new Woodland Strategy, our vision for the next 50 years for the active and sustainable management of our woodlands in Wales.”

Grŵp Cynefin Director of Regeneration Services, Dylan Roberts, said:

“Wales has acres and acres of timber. We want to do our bit to help the forestry sector to grow, so that it could become viable for farmers to grow more trees – and create rural jobs.  Furthermore, Grŵp Cynefin has always been a supporter of using the local supply chain wherever it develops a new site. Williams Homes Bala won the tender to be the contractor, and we’re pleased that Wrexham Paving is among local sub-contractors.  Another benefit of timber frame construction using modules manufactured off-site is that, unlike with bricks and mortar, construction does not have to stop when it freezes or when there’s a lot of rain or snow. So it also minimises delays.”

First floor view of timber frame building under construction showing OSB floor and ceiling raftersWilliams Homes managing director, Owain Williams, said his firm was employing an average of 30 workers on site at any given time. He added:

“We’re a family firm that is passionate about low-carbon construction. We like working with Grŵp Cynefin because it is a forward-thinking registered social landlord.”

Grŵp Cynefin is a founding member of Woodknowledge Wales, (WKW), which seeks to increase demand for indigenous timber, thereby boosting rural employment and encouraging forest expansion on marginal farmland.

WKW Chief Executive, Gary Newman, said:

“A total of 82 per cent of new houses in Scotland are based upon timber frame. In Wales, that figure is 30 per cent. We can massively increase construction using Welsh timber, creating rural jobs and also leading to higher energy-performance homes, which in turn supports Wales’ ambition to become a carbon-neutral economy.  I absolutely love that Grŵp Cynefin is taking this lead in specifying Welsh timber.”

The development, which is close to Buckley town centre shopping precinct and a supermarket, is due for completion in spring 2019.